Krstarenje deltom Dunava

više destinacija, Rumunija

već od 308€

Opis destinacije

Delta Dunava je druga po veliĉini delta u Evropi, nakon Delte Volge, ali je najoĉuvanija. Delta Dunava je pravi rajski vrt prepun, reka, reĉica, bara, moĉvara, jezera, laguna, zaliva, raskošne flore i faune i puno šaša. Delta je rezervat prirode, dom brojnih vrsta ptica. Preko 40 vrsta riba ţivi u delti te se oko 50 % ulova ribe obavlja na podruĉju delte. U krajoliku još prevladava trska kao i brojne vetrenjaĉe. U delti ţivi tek oko 20 000 ljudi pa nema većih naselja.

Informacije

SMEŠTAJ

  • Hotel

Prevoz

  • Autobus
  • Cenovnik
  • Opis smeštaja
  • Program putovanja
  • Uslovi plaćanja
KRSTARENJE DELTOM DUNAVA
6 dana / 3 noćenja / autobusom 

TERMIN PUTOVANJA: 21. septembar 2021 

CENA ARANŢMANA: 308 evra 
Svi izleti su uraĉunati u cenu aranţmana

CENA ARANŢMANA OBUHVATA:
- prevoz autobusom turistiĉke klase na navedenoj relaciji / mesta se odreĊuju prema prijavi, ∙ smeštaj u hotelu Rin Central 4* u Bukureštu ili nekom drugom iste kategorizacije (po lokalnoj  kategorizaciji) u 1/2 sobama na bazi 1 noćenja sa doruĉkom (švedski sto) i u hotelu Europolis***  (www.europolis.ro), u Tulći na bazi 3 noćenja sa doruĉkom (švedski sto). Taĉni nazivi hotela biće  objavljeni 7 dana pre polaska na put. 
- ulaznicu u Muzej Delte i taksu za boravak u Nacionalnom parku 
- plovidbu brodovima po delti Dunava,  
- ukljuĉeni ruĉak i veĉera na brodu tokom krstarenja 4. dana 
- razgledanje Bukurešta i Konstance 
- usluge turistiĉkog pratioca agencije organizatora 

CENA ARANŢMANA NE OBUHVATA:
- putno zdravstveno osiguranje, 
- individualne i fakultativne troškove – nepomenute usluge 
Hotel RIN CENTRAL 4* nalazi se nedaleko od centra Bukurešta. Hotel poseduje dvokrevetne sobe. Svaka soba ima TUŠ/WC, klima ureĊaj… 

Hotel EUROPOLIS 3* nalazi se u samom centru Tulće (5 minuta udaljen od centralnog trga). Sobe su dvokrevetne. Svaka soba poseduje TUŠ / WC, klima-ureĊaj, većina poseduje terasu… 

1. DAN NIŠ – PLEVEN –RUSE ... 
Polazak oko 19h iz Niša (mesto polaske će se znati 3 dana pre polska), a oko 20h iz Pirota (sa parkinga  ...... koji se nalazi na adresi Autoput Niš –Pirot). Putovanje kroz Bugarsku.... 

2. DAN ... BUKUREŠT 
Nastavak putovanja i pre podne dolazak u Bukurešt, glavni grad Rumunije, koji nosi epitet „mali Pariz“.  Panoramsko razgledanje grada: Trijumfalna kapija, Palata Parlamenta (po površini druga graĊevina  sveta)… Smeštaj u hotel. Odmor. Kratka šetnja najuţim centrom Bukurešta u kojem se nalaze Rumunski  ateneum, bivša Kraljevska palata, Centralna univerzitetska biblioteka, zdanje Senata, crkva Kreculesku…  Poseta Patrijaršiji. Slobodno vreme. Noćenje. 

3. DAN TULĆA 
Doruĉak. Nastavak putovanja. Dolazak u Tulću, grad na „predvorju“ delte Dunava, poznat još u vreme  Aleksandra Makedonskog. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje. 

4. DAN PLOVIDBA RUKAVCIMA I JEZERIMA DELTE DUNAVA 
Doruĉak. Ukrcavanje na brod. Plovidba rukavcima i jezerima delte Dunava: Crisan – ribarsko selo Mila  23 – jezero Nebunu. Ruĉak i veĉera na brodu. Povratak u Tulću. Noćenje. 

5. DAN TULĆA - DELTA DUNAVA – MANASTIR SAON - ... 
Doruĉak. Odlazak u deltu Dunava, najlepšu deltu Evrope i jednu od najlepših delta sveta. Delta Dunava,  sa svoja tri rukavca Kilijom, Sulinom i Svtim ĐorĊem i sistemom jezera Razim – Sinoe, zauzima  površinu od 5165 km2 od ĉega 84% pripada Rumuniji. Delta, koja inaĉe ima status prirodnog rezervata,  predstavlja pravu prirodnu laboratoriju sa brojnim retkim biljnim i ţivotinjskim vrstama. Plovidba do  najskrivenijih kutaka Delte. Poseta manastiru Saon.. Dolazak u Konstancu, najveću luku na Crnom moru  (takoĊe poznato letovalište), inaĉe nekadašnju grĉku koloniju Tomis. Razgledanje grada: spomenik  rimskom pesniku Ovidiju (koji je ovde bio u egzilu), dţamija, kazino..Polazak za Srbiju. Ruta:Bukurešt Sofija.. 

6. DAN ... NIŠ 
...Nastavak putovanja kroz Bugarsku. Povratak u Pirot i Nš u prepodnevnim satima. Kraj programa. 
- 30% prilikom  rezervacije, ostatak isplaćeno 7 dana pred put, 
- platnim karticama VISA, DINA, MAESTRO, MASTER CARD, 
- na rate ĉekovima/admin.zabrana, 40% avans, poslednja rata 2 meseca posle putovanja, realizacija  10. ili 20. u mesecu,  
- avans 30%, ostatak odloţeno – do 3 meseĉne rate kreditnim karticama VISA, MASTER CARD. 

MOND

Evropski gradovi

Upoznajte Evropu sa nama

Grčka

Idealan odmor za celu porodicu